Disclaimer

Welkom bij Urban Temple. Wij kijken ernaar uit u te mogen verwelkomen in één van onze Tempels. Binnen dit veld hebben de locaties reeds jaren trainingen m.b.t. persoonlijke ontwikkeling verwelkomd. Ook uw komst draagt hieraan bij. Bij akkoord over de ter beschikkingstelling van de Tempelruimtes gaat u ook akkoord met de hieronder vermeldde bepalingen.

Deze disclaimer is integraal van toepassing op de diensten verstrekt door Urban Temple, die de ter beschikkingstelling van de ruimtes binnen Zennergi VZW behandelt. De maatschappelijke zetel is gelegen te 3740 Bilzen, Brugstraat 30 bus 11, houdster van ondernemingsnummer 0642.708.736. Door deze internetsite van Urban Temple te bezoeken en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Disclaimer. Indien bepalingen van de reservering afwijken van die van de ter beschikkingstelling, gaan de bepalingen van de reservering voor.

Algemene voorwaarden ter beschikkingstelling

Urban Temple
Brugstraat 30
3740 Bilzen

Urban Temple
Kanaalstraat 10
1441 KE Purmerend

 1. ALGEMEEN

1.1.Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten voor de ter beschikkingstelling van de ruimte (hierna: reserveringen), offertes voor het ter beschikking stellen van ruimtes binnen Urban Tempels (hierna: UT) en de daarmee verband houdende catering, diensten en (technische) faciliteiten door UT. Indien bepalingen van de reservering afwijken van die van de Algemene voorwaarden, gaan de bepalingen van de reservering voor.

1.2.Uitgebrachte offertes zijn 10 dagen geldig. De offerte kan per mail bij UT worden omgezet in een bevestiging. Graag ontvangt UT de bevestiging bijtijds, zodat de UT de gehuurde ruimte en gewenste faciliteiten zo goed mogelijk kan voorbereiden. Indien binnen 10 dagen geen reservering tot stand komt, vervalt de offerte automatisch. Mocht zich binnen 10 dagen een andere belangstellende aandienen voor eenzelfde datum en ruimte, dan neemt de UT contact op om de (toekomstig) Gebruiker maximaal 24 uur in de gelegenheid te stellen om de offerte te accepteren, bij gebreke waarvan de offerte automatisch vervalt, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de offerte of email correspondentie.

1.3.Voorwaarden van de Gebruiker en eventuele derden zijn van toepassing uitgesloten.

 1. AANVAARDING EN WIJZIGINGEN

2.1. De gebruiker verklaart de in de reservering vermelde ruimte op de aangegeven datum in gebruik te aanvaarden tegen de in de reservering vermelde prijs.

2.2. De gebruikersperiode is conform hetgeen in de reservering is afgesproken. Overschrijding van de gebruikersperiode is uitsluitend mogelijk na toestemming van de UT. De extra kosten (kosten ruimtes en/of kosten voor ondersteunende middelen/diensten) die deze overschrijding met zich meebrengt, zullen worden doorberekend aan de gebruiker.

2.3. De Gebruiker dient het doel van de bijeenkomst/activiteit volledig en eerlijk weer te geven. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de UT is de Gebruiker niet toegestaan de ruimte te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor het gereserveerd is en welk doel daarbij aan de UT is medegedeeld.

2.4. De UT is gerechtigd toezicht uit te oefenen op de in het gereserveerde bijeenkomst/activiteit in die zin dat zij gerechtigd is activiteiten te weigeren of te verbieden als deze strafbaar zijn, naar haar oordeel kwetsend zijn voor personen of groepen en/of niet voldoen wordt aan de algemene normen van openbare orde, fatsoen en veiligheid. Bovendien kan de UT een gebruiker weigeren en/of activiteiten verbieden of stop zetten als deze strijdig zijn met de doelstelling, belang of goede naam van de UT dan wel in strijd zijn met de huisregels van de UT. In dit geval is de UT gerechtigd de in artikel 6 lid 3 genoemde kosten in rekening te brengen.

2.5. Tot uiterlijk een week voorafgaand aan de gebruikersperiode kan de Gebruiker de gewenste ruimte, invulling catering en/of technische faciliteiten wijzigen indien dit facilitair gezien mogelijk is, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de reservering. Wijzigingen in en aanvullingen op de reservering of de Algemene voorwaarden kunnen alleen schriftelijk (per email) en eenstemmig door partijen worden overeengekomen.

 1. TER BESCHIKKING GESTELDE RUIMTE 

3.1. Behoudens overmacht, stelt de UT de ter beschikking gestelde ruimte op de in de reservering aangegeven datum ter beschikking aan de Gebruiker ten behoeve van de door Gebruiker te organiseren bijeenkomst / activiteit.

3.2. De UT is gerechtigd om de Gebruiker een andere ruimte aan te bieden dan volgens de reservering zou dienen te geschieden.

3.4. Het is niet toegestaan te roken binnen de UT of zijn aanpalende buitengebieden op het domein van de UT. Ook het gebruik van alcohol wordt niet toegestaan binnen deze bepaling.

3.5. Na afloop levert de Gebruiker de ter beschikking gestelde ruimte af in dezelfde schone staat waarin het is ter beschikking gesteld. Indien dit niet goed is achtergelaten worden de extra gemaakte schoonmaakkosten door gefactureerd.

 1. GEBRUIKER

4.1. Het is de Gebruiker verboden de ter beschikking gestelde ruimte met al wat daarbij hoort zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de UT geheel of ten dele aan derden in gebruik af te staan, op welke wijze dan ook, al dan niet tegen betaling. In het geval dat de UT de in voorgaande bedoelde schriftelijke toestemming verleent, draagt Gebruiker zorg voor dat tussen hem en de derde gebruiker de bepalingen van deze voorwaarden gelden en worden nageleefd. Gebruiker blijft jegens de UT volledig aansprakelijk.

4.2. Behoudens schriftelijke toestemming van de UT mag de Gebruiker geen verandering aanbrengen in de ter beschikking gestelde ruimte en zal niet op of in vloeren, muren, en gevels e.d. worden geplakt, gehakt, geboord of gespijkerd worden. Na het gebruik, maar binnen de overeengekomen gebruikersperiode, dient de ter beschikking gestelde ruimte door de Gebruiker te worden opgeleverd in de staat waarin deze voor gebruik verkeerde.

4.3. Gebruiker zal zich gedragen naar de bepalingen van de wet en de plaatselijke verordeningen, alsmede naar de gebruiken betreffende ter beschikkingstelling en de voorschriften/huisregels van de UT. Eveneens dient Gebruiker de mondelinge en schriftelijke aanwijzingen door of namens de UT gegeven in het belang van een behoorlijk gebruik van het ter beschikking gestelde in acht te nemen. Gebruiker vrijwaart de UT voor alle aanspraken van derden als Gebruiker deze verplichtingen schendt.

4.4. Overlast aan de omgeving (binnen en buiten de UT) dient te worden voorkomen. de UT bevindt zich in een drukbevolkt gedeelte van de binnenstad en de UT is zuinig op haar goede relatie met de buren.

4.5. Gebruiker zal brandblusvoorzieningen, vluchtwegen en nooddeuren in het ter beschikking gestelde te allen tijde vrijhouden.

4.6. Bij reservering gaat Gebruiker akkoord met de bepalingen van het Huisreglement. Schending van dit reglement kan leiden tot schadevergoeding of vervroegde beëindiging van de overeenkomst zonder dat UT aansprakelijk gesteld kan worden voor geleden kosten van de Gebruiker.

De Gebruiker dient verzekerd te zijn voor mogelijke ongevallen en dient de informatie aangaande het verblijf en de gevoeligheden te hebben besproken met de deelnemers zodat er volledig bewustzijn is op de mogelijkheden van het gebouw.

 1. BETALING

5.1. De huidige prijzen voor gebruik van de UT’s en faciliteiten worden en zijn op de website van de UT gepubliceerd. In beginsel vindt indexering van huurprijzen plaats per 1 januari van elk kalenderjaar.

5.2. Voorafgaand aan de gebruikersperiode wordt een voorschotfactuur van 50% van de totale gebruikerssom verstuurd aan de Gebruiker. Deze voorschotfactuur dient voorafgaand aan de gebruikersperiode en in ieder geval binnen 14 dagen na verzending van de factuur betaald te zijn. De restbedragen voor overige kosten worden in een eindfactuur opgenomen. Deze eindafrekening dient ook binnen 14 dagen te zijn voldaan tenzij de boeking 1 maand op voorhand plaatsvindt. Dan dient de betaling gelijktijdig met de reservatie te gebeuren.

5.3. Bij niet betaling binnen 14 dagen, behoudt de UT zich het recht voor om aan Gebruiker de wettelijk vastgestelde rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, alsmede (buitengerechtelijke) incassokosten.

5.4. De volledige betaling dient uiterlijk 28 dagen voor aanvang van het gebruik te zijn voldaan.

5.5. De betaling van de nutsvoorzieningen dient apart te gebeuren. Voor aanvang van de retraite en na afloop worden de meterstanden opgenomen en aan geldende markttarieven gefactureerd. De prijs van de retraite is dus exclusief de nutsvoorzieningen. Hierdoor stimuleren we een ecologisch en bewust gebruik van electriciteit, gas, verwarming, etc.

 1. OPTIE EN ANNULERING

6.1. Gebruiker kan bij beschikbaarheid een optie laten plaatsen. Deze optie geldt voor maximaal 10 dagen. Indien binnen deze periode geen reservering tot stand komt, vervalt de optie automatisch. Mocht een andere belangstellende voor eenzelfde datum en ruimte zich aandienen, dan neemt UT contact op met de Optant. De Optant wordt vervolgens maximaal 24 uur in de gelegenheid gesteld om de optie om te zetten in een reservering, bij gebreke waarvan de optie automatisch vervalt. Bij ontvangst van het voorschot wordt de optie omgezet naar geboekt.

6.2. Gebruiker kan uitsluitend schriftelijk (via email) de reservering annuleren.

6.3. Indien Gebruiker de reservering annuleert, heeft de UT het recht Gebruiker de volgende vergoeding in rekening te brengen:

• Bij annulering meer dan vier weken voor aanvang van de gebruikersperiode wordt geen vergoeding in rekening gebracht. Indien de voorschotfactuur reeds voldaan is door Gebruiker, wordt deze terugbetaald door de UT
• Bij annulering binnen vier weken tot drie weken voor aanvang van de gebruikersperiode wordt 75% van de offerteprijs in rekening gebracht c.q. de reeds voldane voorschotfactuur niet terugbetaald.
• Bij annulering binnen drie weken tot twee weken voor aanvang van de gebruikersperiode wordt 50% van de offerteprijs in rekening gebracht c.q. de reeds voldane voorschotfactuur niet terugbetaald.
• Bij annulering twee weken tot één week voor aanvang van de gebruikersperiode wordt 75% van de offerteprijs in rekening gebracht;
• Bij annulering één week of korter voor aanvang van de gebruikersperiode wordt de volledig overeengekomen offerteprijs in rekening gebracht (inclusief kosten voor catering en kosten voor extra voorzieningen).

Annuleren dient te gebeuren via e-mail.

6.4. In het geval de Gebruiker niet komt opdagen, geldt dezelfde regeling als genoemd in artikel 6 lid 3 met betrekking tot een annulering van 1 dag voor aanvang.

6.5. Wanneer de ter beschikkingstelling van de ruimtes niet mogelijk is als gevolg van een oorzaak buiten de schuld van de UT, zal de overeenkomst ten aanzien van het desbetreffende evenement door beide partijen als vervallen worden beschouwd, zonder dat de tussenkomst van de rechter daartoe is vereist en wordt, voor zover nodig, wederzijds afstand gedaan van elk recht op schadevergoeding.

6.6. Indien zich gedurende de gebruikerstermijn een calamiteit voordoet, dan wel een dreiging daartoe aanwezig is, zulks ter beoordeling van de UT, zal de verhuurtermijn ten aanzien van het betreffende bijeenkomst/activiteit met onmiddellijke ingang geacht worden te zijn geëindigd. de UT is niet aansprakelijk voor eventueel door Gebruiker geleden schade.

 1. AANSPRAKELIJKHEID 

7.1. De UT is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, vermissing of beschadiging van op het ter beschikking gestelde ruimte aanwezige zaken van Gebruiker en/of personen die de ter beschikking gestelde ruimte op uitnodiging van Gebruiker betreden en/of derden.

7.2. Gebruiker is aansprakelijk voor alle toegebrachte schade aan het ter beschikking gestelde, goederen en personen van de UT en derden, veroorzaakt door het handelen en/of nalaten van Gebruiker of door de Gebruiker ingehuurde derde partijen of door personen die het ter beschikking gestelde op uitnodiging van Gebruikers betreden.

7.3. Toegebrachte schade door Huurder en/of toeleveranciers en/of personen die het Gehuurde op uitnodiging van Huurder betreden aan de eigendommen van UT, leidt tot een vordering van de UT die terstond opeisbaar is.

7.4. Behoudens deze Algemene voorwaarden, is enige aansprakelijkheid uit hoofde van welke grondslag dan ook die op de UT rust gelimiteerd tot het totaalbedrag dat Gebruiker verschuldigd is aan UT onder de ter beschikking stellende overeenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.

 1. TECHNIEK

8.1. Indien gewenst, kan gebruik worden gemaakt van de (standaard) techniek van de UT. Dit dient tijdig te worden doorgegeven. Gebruik van door Gebruikers mee te brengen apparatuur dient te gebeuren in overleg met de UT.

8.2. Technische installaties worden uitsluitend bediend door of onder toezicht van de UT. de UT is niet aansprakelijk voor schade door technische storingen, tenzij door opzet of grove schuld van de UT of haar personeel.

8.3. Tijdelijke extra aansluiting voor communicatie- en/of energievoorzieningen mogen slechts worden aangebracht door of onder verantwoording van de UT voor rekening van Gebruiker.

8.4. Muziek in welke vorm dan ook is alleen toegestaan na toestemming van de UT.

 1. OPSLAG 

9.1. Opslag van goederen door de Gebruiker dient altijd in overleg te gaan met de UT en tot het hoogst noodzakelijke beperkt te blijven. De plaats van opslag kan zonder toestemming van de Gebruiker door de UT gewijzigd worden.

 1. HORECA / CATERING

10.1. Indien gewenst, kan gebruik worden gemaakt van de aanbevolen externe – catering – opties waar UT zelf mee werkt. Zelf onthouden we ons aan enige vorm van aansprakelijkheid omtrent het volgen van aanbevelingen. Het is de Gebruiker, zonder toestemming van de UT, niet toegestaan consumptieartikelen, dranken e.d. in de ter beschikking gestelde ruimtes te verstrekken, verkopen of te doen verkopen door derden. Het is verboden alcohol en/of andere dranken mee de UT in te nemen.

 1. PUBLICITEIT

11.1. Iedere vorm van promotie en/of publiciteit, in welke vorm dan ook, die refereert aan een bijeenkomst/evenement in de ter beschikking gestelde UT, is toegestaan in overleg met de UT.

11.2. In verband met de privacy is het Gebruiker zonder voorafgaande toestemming van de UT niet toegestaan te filmen en/of te web streamen en/of geluidsopnamen te maken. Gebruiker dient de instructies van de UT in dit verband strikt in acht te nemen.

 1. ONTBINDING

12.1. Indien de Gebruiker zijn verplichting tot betaling niet nakomt, of anderszins in strijd met de huurovereenkomst of deze algemene huurvoorwaarden of huisregels handelt, kan de UT zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder nadere ingebrekestelling de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden, onverminderd haar recht op schadevergoeding. De UT is nimmer aansprakelijk voor de schade en/of kosten die voor de Gebruiker voortkomen uit een vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst.

 1. RECHTSKEUZE EN FORUMKEUZE 

13.1. Op alle geschillen die voortvloeien uit of in verband met de huurovereenkomst is exclusief Nederlands of Belgisch recht van toepassing, naargelang het rechtskader dat geldt in het gebied van de UT.

 1. EXTRA

14.1. Gebruiker wordt geacht in orde te zijn met alle vergunningen, licenties of andere verplichtingen die gelinkt kunnen worden aan de uitoefening van de door hem georganiseerde activiteiten. Dit houdt tevens de vrijwaring in van de UT om hieraan te voldoen.

versie 22 februari 2023